1) Waarom dit Privacybeleid.

 

Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

 

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, en meer bepaald de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be.

 

Dit Privacybeleid vormt een integraal deel van onze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen. Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de Gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit Privacybeleid.

 

Gezien de huidige stand der techniek is het niet mogelijk om een projectie van onze toekomstige verwerkingshandelingen te maken. De inhoud van dit Privacybeleid kan bijgevolg ten allen tijde wijzigen. De Gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit Privacybeleid.

 

2) Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

 

De Website www.okigin.be (hierna genoemd “Website”) alsook alle subdomeinen worden beheerd door:

 

Oki Gin

Poperingseweg 480

8908 Vlamertinge

 

www.okigin.be

hello@okigin.be

 

Dit Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor Oki Gin als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.

 

In artikel 5 Privacybeleid worden de correcte verwijzingen gemaakt naar de andere verantwoordelijke en feitelijke verwerkers.

 

 

 

 

 

 

 

3) Verzamelen van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden op volgende manieren verzameld:

 

– via de toegang en gebruik van de website en diensten;

– via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie.

 

De Gebruiker bepaalt in grote mate zelf de kwaliteit en kwantiteit van persoonsgegevens die hij via www.okigin.be verschaft. De gegevensverwerking zal uitgebreider zijn naarmate het gebruik van de website en diensten toenemen.

 

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

 

4) Doeleinden van de verwerking.

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 

– Voor een correcte toegang en gebruik van de website en diensten;

– Voor het versturen van diverse commerciële en niet-commerciële berichten;

– Voor handelingen die onder “algemeen ledenbeheer” vallen.

 

5) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht. Onderstaande artikels vormen uitzondering hierop:

 

  1. a) Andere verantwoordelijke verwerkers.

 

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

 

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 

– Google Analytics

– Facebook

– Instagram

 

Oki Gin is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De Gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het Privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

 

 

 

6) Welke rechten heeft de Gebruiker?

 

www.okigin.be stelt alles in het werk opdat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt worden. De verwerking gebeurt met bijzondere aandacht voor:

 

– de verwerking gebeurt op een eerlijke en rechtmatige wijze met oog op welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;

– de verwerkingshandelingen gebeuren louter toereikend, ter zake dienend en is niet overmatig in functie van de welbepaalde doeleinden;

– de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden.

 

De Gebruiker geniet daarenboven de rechten zoals toegekend in de Privacywet. De Gebruiker oefent zijn rechten uit door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek via e-mail gericht aan e-mailadres hello@okigin.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart.

 

Indien de voorwaarden zijn nageleefd is Oki Gin verplicht gevolg te geven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Indien Oki Gin niet reageert, weigert of indien het antwoord niet voldoet, kan de Gebruiker zich altijd wenden tot de Privacy Commissie om de naleving van de rechten te verkrijgen.

 

  1. a) Inzagerecht.

 

De Gebruiker heeft het recht op kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen van hem betreffende gegevens alsmede ten minste informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 

Oki Gin behoudt een zekere beleidsmarge omtrent de uitoefening van het recht van inzage. Oki Gin is niet verplicht om de Gebruiker inzage te verschaffen tot zijn specifieke dossier met persoonsgegevens, en evenmin verplicht de Gebruiker een kopie van dit dossier te verschaffen.

 

De termijn voor een correcte inzage kan uitgebreid worden tot 45 dagen na ontvangst van het verzoek, conform de wettelijke bepalingen.

 

  1. b) Recht van verzet en verbetering.

 

De Gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. De Gebruiker is bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, zich ertegen te verzetten dat hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen. Indien de persoonsgegevens verkregen worden met het oog op direct marketing mag de betrokkene zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens verzetten.

1) Why this Privacy Policy.

 

We collect personal data from the first use of the website and / or services. This personal data can be used for all kinds of purposes. With this Privacy Policy we want to inform the User about the responsible parties, the processing purposes and the processing operations.

 

The processing operations always take place in accordance with the relevant (Belgian and European) legislation, and in particular the law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data (Privacy Act). For more information, please refer to the website of the regulatory body: https://www.privacycommission.be.

 

This Privacy Policy forms an integral part of our Terms and Conditions. The User is expected to take note of this. By using the website and / or services, the User grants his implicit consent to data processing in accordance with this Privacy Policy.

 

Given the current state of the art, it is not possible to make a projection of our future processing operations. The content of this Privacy Policy can therefore change at any time. The User is expected to take note of the contents of this Privacy Policy on a regular basis.

 

2) Who is responsible for processing?

 

The Website www.okigin.be (hereinafter referred to as “Website”) as well as all subdomains are managed by:

 

Oki Gin

Poperingseweg 480

8908 Vlamertinge

 

www.okigin.be

hello@okigin.be

 

This Privacy Policy only relates to the processing operations for which Oki Gin is designated as the controller.

 

In Article 5 Privacy policy the correct references are made to the other responsible and actual processors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Collecting personal data. The personal data is collected in the following ways: – via the access and use of the website and services;- via various technical means, including cookies and log information. To a large extent, the User determines the quality and quantity of personal data that he provides via www.okigin.be. The data processing will be more extensive as the use of the website and services increases. We do not collect and process personal data that are qualified as sensitive. This includes data on health, race, religious beliefs, political views or sexual orientation. 4) Purposes of the processing. The personal data is only processed for the following purposes: – For correct access and use of the website and services;- For sending various commercial and non-commercial messages;- For operations covering “general member management”. 5) Is personal data shared with third parties? The personal data collected is not shared with third parties and is not the subject of a transfer. The following articles are an exception to this: a) Other responsible processors. Our website uses various integrations from third parties. Through these integrations, the third parties collect personal data which they can then use for their own processing operations. The following parties are designated as responsible processors: – Google Analytics- Facebook- Instagram Oki Gin is not a party in the processing operations of these third parties. The User is expected to take note of the Privacy policy of the third parties for more information about the objectives of the processing.     6) What rights does the User have? www.okigin.be makes every effort to ensure that personal data is processed in accordance with legal requirements. The processing is done with due attention to: – the processing is carried out in a fair and lawful manner with a view to specific, explicitly described and justified purposes;- the processing operations are purely adequate, relevant and not excessive in function of the specified purposes;- the personal data is not kept longer than necessary for the realization of the purposes. The User also enjoys the rights as granted in the Privacy Act. The User exercises his rights by means of a dated and signed request by e-mail addressed to e-mail address hello@okigin.be. This request must be accompanied by proof of identity, preferably by means of a copy of an identity card. If the conditions are met, Oki Gin is obliged to act within 30 days of receiving the request. If Oki Gin does not respond, refuses or if the answer is not satisfactory, the User can always turn to the Privacy Commission to obtain compliance with the rights. a) Right of inspection. The User has the right to be informed of the existence or otherwise of processing of data concerning him as well as at least information about the purposes of these processing, of the categories of data to which this processing relates and of the categories of recipients to whom the data is provided. Oki Gin retains a certain policy margin regarding the exercise of the right of access. Oki Gin is not obliged to provide the User with access to his specific file with personal data, nor is it obliged to provide the User with a copy of this file. The period for correct inspection can be extended to 45 days after receiving the request, in accordance with the legal provisions. b) Right of opposition and improvement. The User is entitled to have all incorrect personal data relating to him corrected free of charge. The User is furthermore entitled to oppose, for compelling and justified reasons related to his special situation, that data concerning him are the subject of a processing. If the personal data are obtained with a view to direct marketing, the data subject may object free of charge and without any justification to the intended processing of personal data concerning him.