1. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden alle overeenkomsten gesloten tussen ons en de klant, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden hierna vermeld. De algemene voorwaarden die vermeld staan op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan ons.

 

 1. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons toegezonden worden. De klant wordt geacht met de factuurgegevens en de diensten in te stemmen bij gebrek aan protest binnen deze termijn.

 

 1. Indien niet anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting, aan Storme Idse te Vlamertinge.

 

 1. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 12% per jaar. De bedragen die ons nog verschuldigd zijn zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1750 euro voor interne kosten, eventuele gerechtelijke kosten zijn eveneens verschuldigd.

 

 1. De geleverde prestaties en goederen blijven onze volledige eigendom, tot na de volledige betaling van de facturen.

 

 1. Wij behouden ons het recht voor schuldvorderingen tegen klanten te compenseren door eventuele vorderingen van de klanten ten opzichte van ons.

 

 1. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van het vredegericht of handelsrechtbank te Ieper. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Hangende betwistingen van welke aard ook geven de koper nooit het recht de betalingen te schorsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Subject to other written agreement between the parties, all agreements concluded between us and the customer are deemed to have been concluded under the conditions stated below. The general terms and conditions stated on the customer’s documents are not opposable to us.

 

 1. All complaints must be justified and properly submitted and must be sent to us by registered letter within eight days of the invoice date. The customer is deemed to agree with the invoice data and the services in the absence of protest within this period.

 

 1. Unless otherwise stated, our invoices must be paid no later than 30 days after the invoice date, without discount, to Storme Idse in Vlamertinge.

 

 1. In the event of total or partial non-payment of the debt on the due date, the invoice amount will be raised by law and without any notice, with an interest rate of 12% per year. The amounts that are still owed to us will moreover be raised with a fixed indemnity of 15% with a minimum of 75 euros and a maximum of 1750 euros for internal costs, any legal costs are also due.

 

 1. The delivered services and goods remain our full property until full payment of all the invoices.

 

 1. We reserve the right to offset claims against customers against any claims from customers against us.

 

 1. All disputes fall exclusively under the jurisdiction of the peace court or commercial court. Only Belgian law applies. Pending disputes of any kind never give the buyer the right to suspend the payments.